צמחיית מאכל הידרופונית באדניות עץ

תנאי השימוש באתר שלנו

עדכון אחרון: 21.3.22

1. מבוא

 1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.

 3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

 4. הגדרות

  1. "החברה" – הייגרינס ע"י גלעד מלמן ונדב פיש.

  2. "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.

  3. "האתר" או "אתר החברה" – אתר המספק מידע, שירותים ומוצרים מתחום חקלאות העתיד באמצעות מערכות הידרופוניות, בכתובת www.hygreens.co.il, או בכל כתובת אחרת כפי שיוחלט על-ידי החברה.

  4. "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו או גולש באתר החברה.

 5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר.

 6. השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו.

 7. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.

2. תנאי שימוש

    המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר והשירותים המסופקים באמצעותו:

 1. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.

 2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

 3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

 4. ביצוע פעולה שלא בהתאם לאמור בהסכם זה בעיצוב האתר, באתר, בקוד המקור, באלמנטים או בתכנים המופיעים באתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים.

 5. התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, כלפי משתמשים אחרים באתר ו/או כלפי נותני השירותים המסופקים באמצעות האתר.

 

 

 

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות:

    להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה

    הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש.

 1. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

 2. החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאתר – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 3. מובהר בזאת כי התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד וכי המוצרים אשר יסופקו ללקוח עשויים להיות שונים מכפי שהם נראים בתמונות.

 4. לא תישמע כל טענה של המשתמש בקשר עם האמור בסעיף זה והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בהקשר זה, ובכלל.

 

4. חשבון משתמש

    החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר ומסר לחברה

    פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה (להלן: "חשבון משתמש" או

    "החשבון").

 1. ייתכן והחברה תאפשר רישום חשבון משתמש באמצעות פלטפורמות אחרות, כגון פייסבוק או גוגל וכדומה. במקרים אלה, יחולו על המשתמש כל תנאי השימוש השונים של אותן פלטפורמות, בנוסף על האמור בהסכם זה, והמשתמש מקבל על עצמו את כול ההוראות של פלטפורמות אלה.

 2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

  1. אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

  2. אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב או הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

  3. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

 3. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור ו/או בגין הוצאות ו/או נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

 4. בעת יצירת חשבון משתמש, ייתכן והחברה תשלח למשתמש מסרון ובו קוד שנועד לצרכי זיהוי והרשמה. המשתמש מאשר לחברה משלוח מסרונים כאמור ומתחייב לשמור על הקוד בסודיות ולצורך הרשמתו האישית בלבד. אין להעביר את הקוד לכל גורם אחר.

 5. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת.

 

5. משלוח הודעות פרסומת

    החברה רשאית והמשתמש מצהיר כי הוא מאשר לחברה, לשלוח לו הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר

    אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון של המשתמש – כמוה כהסכמה מפורשת

    לקבלת הודעות כאמור והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בהקשר זה.

 1. למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לחברה, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמור – אם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאים לחברה ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בכל הודעה.

6. תשלום עבור שירותים ומוצרים

    ככל והמשתמש יעשה שימוש בשירות כלשהו מהשירותים המסופקים באמצעות האתר או ירכוש מוצר המוצע למכירה באתר, יידרש

    המשתמש לתשלום בגין אותו השירות או המוצר. במקרה כזה, המשתמש לבדו אחראי לתשלום מלוא הסכום הנדרש, כפי שיידרש

    מעת לעת. התשלום עבור השירותים או המוצרים כאמור לעיל, ייעשה באמצעות סליקת כרטיס אשראי באתר.

 1. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין. דמי משלוח יתווספו בהמשך תהליך הרכישה בהתאם לנתוני סל הקניות.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מחירי השירותים ו/או המוצרים באתר, ואת אמצעי התשלום, וזאת בכל עת, אף ללא הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מלאי המוצרים ו/או מהות השירותים בכל עת. ייתכן ויופיע מוצר באתר על אף שאינו נמצא במלאי, ובכל מקרה רק אישור ההזמנה על-ידי החברה וחיוב אמצעי החיוב של הלקוח (פירעון מלא), יחייבו את החברה בביצוע הזמנה.

 3. ככלל, זמני אספקת המוצרים הם עד 21 ימי עסקים למערכות הכוללות עבודת עץ, ו-14 ימי עסקים לשאר המערכות; זמן אספקת שתילים הוא עד 3 ימי עסקים. יחד עם זאת, זמני אספקה אלה תלויים בזמני ההובלה והאספקה של חברות השילוח השונות, והחברה לא תהיה אחראית על כל עיכוב הנובע מכך. בכל מקרה, ספירת הימים תחל לאחר בדיקה ואישור של פרטי ההזמנה.

 4. מובהר בזאת כי נכון להיום, החברה מספקת משלוחים רק לאזור המרכז בלבד (רעננה – ראשון לציון).

 

7. מדיניות ביטול עסקה

    ביטולי עסקה יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "החוקים").

    להלן תנאי ביטול עסקה בתמצית:

 1.         ביטול עסקה ייעשה לא יאוחר מ-14 יום לאחר קבלת המוצר.

 2.         הודעת ביטול תיעשה באמצעות הודעת דוא"ל בלבד.

 3.         המוצר סגור באריזה, לא נפגם, לא נעשה בו שימוש והוא הוחזר לחברה על חשבון הלקוח. מובהר כי מערכת שהותקנה

 4.         תיחשב כמוצר שנעשה בו שימוש.

 5.         לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח בהתאמה אישית.

 6.         הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך 5% מעלות המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.

 

8. הגבלת אחריות

    מובהר בזאת כי האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, יסופקו על-ידי החברה כמות שהם (As-Is). החברה לא תישא בשום

    אחריות שהיא בגין הוצאה ו/או נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באתר או בשירותים המסופקים

    באמצעותו; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם שירותים אלה מסופקים באופן דיגיטלי ובין אם בכל

    אופן אחר.

 1. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל הוצאה ו/או נזק שייגרם לאחר התקנה או הרכבה עצמית של מערכת. בכל מקרה, אחריות החברה תהיה אך ורק על חלקי הפלסטיק של המערכת, ובכפוף לכך שהרוכש עמד בכל הוראות הבטיחות. החברה לא תהיה אחראית לשום סוג של נזק או בלאי לחלקי עץ. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם כתוצאה מנפילה של מוצר או מכה שתיגרם למוצר. אחריות למשאבה היא אחריות יצרן למשך שנה בלבד.

 2. בכל מקרה של תקלה, באחריות הלקוח ליצור קשר עם החברה ולמסור לידיה את הרכיב התקול על חשבונו, ככל שזה יימצא תחת אחריות החברה.

 3. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שמערכת האתר תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האתר – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

 4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.

 5. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל הוצאה ו/או נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

 6. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.

 

9. היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

    ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף.

    מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

 1. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

 2. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

 

10. הודעה על תוכן מפר

      החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם אם תפנו את

      תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני [להכניס כתובת מייל].

 

11. קניין רוחני

     החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה, תמונות,

     קטעי וידאו וטקסט ועוד), בכל השירותים והמוצרים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן

     השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

 1. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

 2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, לפרסם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מהאתר או במידע שיסופק במסגרת השירותים, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, בכתב ומראש.

 3. הוראות סעיף ‏10 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

 

12. שינוי תנאים

     החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

 1. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה כדי לברר אם בוצעו שינויים בהסכם זה.

 

13. שיפוי

     המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק, חסר או הוצאה (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה,

     בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר, מכל גורם שהוא; כל זאת,

     תוך 14 יום ממועד משלוח דרישת החברה לראשונה.

 1. האמור בסעיף ‏12 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

 

14. ברירת דין וסמכות שיפוט

     סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט

     המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.